BEVARA® Tralltvätt är ett effektivt rengöringsmedel för trallgolv, trappor och staket av tryckimpregnerat virke.

BEVARA Tralltvätt är ett effektivt rengöringsmedel för trallgolv, trappor och staket av tryckimpregnerat virke. Löser upp och avlägsnar missfärgningar och beläggningar.

Förp: 5 liter
Art.nr.: 450312

Förp: 1 liter
Art.nr.: 450305

Produktblad (pdf)

Bruksanvisning
Dosering:
BEVARA Tralltvätt levereras i brukslösning och är färdig att använda.
Gör så här:
Applicera Tralltvätt flödigt på underlaget och låt verka i 5 – 10 minuter, undvik starkt solsken. Borsta och skrubba ytan med grov borste. Skölj rikligt med vatten.
Tänk på att:
Låt ej torka in i underlaget innan eftersköljning. Undvik stänk på andra ytor som BEVARA Tralltvätt inte är avsedd för, då risk för blekning och missfärgning föreligger. Förvaras frostfritt.
Fara!:

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Kategori 1 A-C

Förebyggande:
Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och ansiktsskydd.

Skyddsåtgärder:
Vid hudkontakt (även i håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med mycket vatten/duscha.
Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast giftinformationscentral/läkare. Förvaras inlåst.

Miljö och innehåll:

Rester av produkten skall lämnas för destruktion till lokal miljöstation. Övrig information, se säkerhetsdatablad.

Verksamma ämnen: Koncentration:
Natriumhydroxid <2%