BEVARA® Takvård rengör effektivt på djupet och har en förebyggande långtidseffekt. Applicera BEVARA Takvård och låt naturen sköta resten. Rekommenderas för att motverka påväxt på både nya och äldre tak.

BEVARA Takvård avdödar och förebygger påväxt och beläggningar som alger, mögel och lav på de flesta takmaterial utan att skada underlaget. BEVARA Takvård har en förstärkt förebyggande effekt och rekommenderas därför att användas i preventivt syfte för att motverka påväxt och beläggningar på både nya och äldre takmaterial som betongpannor, lertegel, eternit, lackerad takplåt, papptak och altantak.

Förp: 5 liter
Art.nr.: 450015

Förp: 1 liter
Art.nr.: 450060

Förp: 1 liter högkoncentrat
Art.nr.: 450367
Ger upp till 15 liter brukslösning.

Produktblad (pdf)
Utvärderingstest (pdf)

BEVARA®-stegen
Nyare tak – rekommenderas 2-3 år efter läggning i förebyggande syfte:
  1. Späd 1 del Takvård med 2 delar vatten.
  2. Behandla taket flödigt med Takvård, använd förslagvis en lågtrycksspruta (tex. BEVARA Lågtrycksspruta)
  3. Låt torka in – du har nu ett desinficerat tak med flera års skydd.
Äldre tak – med påväxt av lav, alger,
svartmögel osv:
  1. Borsta och skrapa bort löst sittande påväxt.
  2. Späd 1 del Takvård med 1 del vatten och behandla taket.
  3. Kvarsittande påväxt är nu avdödat och nöts bort av väder och vind.
Bruksanvisning
Dosering:
BEVARA Takvård är färdig att användas i koncentrerad form, men kan spädas med upp till 3 delar vatten vid lättare angrepp eller i förebyggande syfte. 1 liter färdig lösning räcker till 4 – 8 m² beroende på underlagets beskaffenhet och grad av påväxt.
Gör så här:
Borsta och skrapa efter behov bort löst sittande påväxt, nedfallna löv etc. Applicera BEVARA Takvård med lågtryckspruta, roller eller pensel och låt torka in. Applicera tills ytan mättats och rinn uppstår. Väder och vind hjälper till att avlägsna avdödad påväxt.
Tänk på att:
Undvik regn i samband med behandling och 1 – 2 dagar efter behandling. Undvik starkt solljus samt frostbelagda ytor. Skuggiga partier och norrsidor angrips först. Vid kraftig påväxt kan återupprepade behandlingar krävas. Påväxt av lav tar längre tid för naturen att avlägsna.
Varning:

Hudirriterande
Kategori 2

Förebyggande:
Använd skyddshandskar (nitrilgummi). Andningsskydd, partikelfilter P2 om dimbildning. Tänk på din personliga säkerhet, använd fallskydd vid arbete på hög höjd. Spruta aldrig mot vindriktningen.

Skyddsåtgärder:
Vid hudkontakt tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation sök läkarhjälp. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

Miljö och innehåll:

Biocidprodukt, produkten är skadlig för vattenlevande organismer. Rester av produkten skall lämnas för destruktion till lokal miljöstation. Övrig information, se säkerhetsdatablad.

UN nr:
VOC: <1%
Standarder: ISO 9001 och ISO 14001

Verksamma ämnen: Koncentration:
Alkylbenzyldimetylammoniumklorid <5%
2-fenylfenol <1%
Bruksanvisning (Högkoncentrat)
Dosering:
Spädes med 9 delar vatten vid normalbruk, men kan spädas med upp till 14 delar vatten vid lättare angrepp eller i förebyggande syfte. 1 liter brukslösning räcker till 4 – 8 m².
Gör så här:
Borsta och skrapa efter behov bort löst sittande påväxt, nedfallna löv etc. Applicera tills ytan mättats och rinn uppstår, låt torka in. Påväxt som alger, mögel och lav avdödas inom två dygn och nöts sedan bort med hjälp av väder och vind.
Tänk på att:
Undvik regn i samband med behandling och 1 – 2 dagar efter behandling. Undvik starkt solljus samt frostbelagda ytor. Vid kraftig påväxt kan återupprepade behandlingar krävas. Påväxt av lav tar längre tid för naturen att avlägsna. Skydda känsliga växter. Förvaras frostfritt.
Fara!:

Ögonirriterande Kategori 1
Hudirriterande Kategori 2
Akut toxicitet Kategori 4

Orsakar allvarliga ögonskador (H318)
Irriterar huden (H315)
Skadligt vid förtäring (H302)

Förebyggande:
Använd tätslutande skyddsglasögon. Ögonspolningsutrustning ska finnas nära hanteringen. Använd skyddshandskar (nitrilgummi). Andningsskydd partikelfilter P2 vid risk för dimbildning.

Skyddsåtgärder:
Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
Vid förtäring: Vid obehag, kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

Miljö och innehåll:

Biocidprodukt, produkten är skadlig för vattenlevande organismer. Rester av produkten skall lämnas för destruktion till lokal miljöstation. Övrig information, se säkerhetsdatablad.

UN nr:
VOC: <5%

Verksamma ämnen: Koncentration:
Alkylbenzyldimetylammoniumklorid 10% – 25%
2-propanol <5%
2-fenylfenol 1% – 5%