BEVARA® Målartvätt är ett effektivt rengöringsmedel som är enkelt att använda utan eftersköljning.

BEVARA Målartvätt är ett effektivt rengöringsmedel som är enkelt att använda utan eftersköljning. Rengör och avlägsnar smuts, fett och sot på målade ytor så som listverk, paneltak och fönsterbågar. Ger ett bra fäste inför målning. Lämplig att använda både invändigt och utvändigt.

Förp: 5 liter
Art.nr.: 450350

Förp: 1 liter
Art.nr.: 450343

Produktblad (pdf)

Bruksanvisning
Dosering:
BEVARA Målartvätt levereras i brukslösning och är färdig att använda.
Gör så här:
Blöt en trasa med Målartvätt, torka och rengör underlaget, skölj trasan efter behov i rent och ljummet vatten. Låt torka innan målning.
Tänk på att:
BEVARA Målartvätt har en rengörande och matterande effekt på de flesta typer av målade underlag. Låt ej torka in på underlag som glas och aluminium, utan skölj med vatten, då det finns risk för etsning. Förvaras frostfritt.
Varning:

Allvarligt ögonirriterande
Kategori 2

Hudirriterande
Kategori 2

Förebyggande:
Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och ansiktsskydd.

Skyddsåtgärder:
Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Sök läkarhjälp om irritation kvarstår.

Miljö och innehåll:

Rester av produkten skall lämnas för destruktion till lokal miljöstation. Övrig information, se säkerhetsdatablad.

Verksamma ämnen: Koncentration:
Katjoniska tensider <1%
Fosfater <1%