BEVARA® Gravvård tar skonsamt och effektivt bort lav, alger och svartmögel från gravstenar och ger dem ett vackert och välvårdat utseende under lång tid. Spraya på stenytorna och låt väder och vind sköta resten.

BEVARA Gravvård är en färdigspädd lösning som enkelt avlägsnar och förebygger beläggningar och påväxt som alger, lav och svartmögel på gravstenar utan att skada underlaget. BEVARA Gravvård har en förstärkt förebyggande effekt och rekommenderas därför att användas i preventivt syfte på både nya och äldre stenar för att motverka påväxt och beläggningar.

Förp: 1 liter
Art.nr.: 540718

Produktblad (pdf)
Utvärderingstest (pdf)

Dosering:
BEVARA Gravvård är en färdigspädd lösning, enkel att spraya direkt på gravstenar. 1 liter räcker till 4 – 8 m².
Gör så här:
Skrapa och borsta bort löst sittande påväxt. Spraya BEVARA Gravvård med hjälp av monterad handpump och låt torka in. Påväxt som alger, mögel och lav avdödas inom två dygn och nöts bort av väder och vind.
Tänk på att:
Undvik regn i samband med behandling och 1 – 2 dagar efter behandling. Undvik starkt solljus samt frostbelagda ytor. Skydda känsliga växter. Förvaras frostfritt.
Varning:

Irriterar huden
Kategori 2

Orsakar allvarlig ögonirritation
Kategori 2

Mycket giftig för vattenlevande organismer
Kategori 1

Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Kategori 1

Förebyggande:
Använd skyddshandskar och skydda ögonen. Förvaras oåtkomligt för barn.

Skyddsåtgärder:
Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid bestående ögonirritation.
Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
Vid förtäring: Framkall ej kräkning. Skölj ur munnen först och drick därefter att par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Miljö och innehåll:

Biocidprodukt, produkten är skadlig för vattenlevande organismer. Rester av produkten skall lämnas för destruktion till lokal miljöstation. Övrig information, se säkerhetsdatablad.

UN nr:
VOC: <1%

Verksamma ämnen: Koncentration:
Alkylbenzyldimetylammoniumklorid 1-<3%
2-propanol <1%
2-fenylfenol <1%
Utvärderad och testad:

BEVARA-produkterna är utförligt utvärderade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) med mycket goda resultat, såväl i avdödande som i förebyggande syfte.

Fullständig rapport (pdf)