BEVARA® Fasadvård rengör effektivt på djupet och har en förebyggande långtidseffekt. Applicera BEVARA Fasadvård och låt torka in. Rekommenderas för att motverka påväxt på både nymålade och äldre fasader.

BEVARA Fasadvård avdödar och förebygger påväxt och beläggningar som alger, mögel och lav på de flesta fasadmaterial utan att skada underlaget. BEVARA Fasadvård har en förstärkt förebyggande effekt och rekommenderas därför att användas i preventivt syfte på både nya och äldre fasader, staket, vindskivor och altangolv med mera, för att motverka påväxt och beläggningar.

Förp: 5 liter
Art.nr.: 450022

Förp: 1 liter
Art.nr.: 450077

Förp: 1 liter högkoncentrat
Art.nr.: 450374
Ger upp till 15 liter brukslösning.

Produktblad (pdf)
Utvärderingstest (pdf)

BEVARA®-stegen
Innan målning – på fasader och staket med påväxt:
  1. Späd 1 del Fasadvård med 2 delar vatten.
  2. Behandla ytan flödigt med Fasadvård, använd förslagvis en lågtrycksspruta (tex. BEVARA Lågtrycksspruta)
  3. Låt torka in och verka minst 2 dagar. Påväxten är nu avdödad. Tvätta med BEVARA Fasadtvätt alternativt BEVARA Alg & Mögeltvätt, låt torka innan målning.
Vid underhållstvätt – på målade ytor:
  1. Tvätta rent med BEVARA Fasadtvätt alternativt BEVARA Alg & Mögeltvätt. Vid mindre grad av påväxt, gå direkt till steg 2.
  2. Späd 1 del Fasadvård med 2 delar vatten. Behandla med Fasadvård och låt torka in. Använd förslagsvis en lågtrycksspruta (tex. BEVARA Lågtrycksspruta)
  3. Du har nu en desinficerad och välvårdad yta. Upprepa efter behov.
Bruksanvisning
Dosering:
BEVARA Fasadvård är färdig att användas i koncentrerad form, men kan spädas med upp till 3 delar vatten vid lättare angrepp eller i förebyggande syfte. 1 liter färdig lösning räcker till 4 – 8 m² beroende på underlagets beskaffenhet och grad av påväxt.
Gör så här:
Applicera BEVARA Fasadvård med lågtryckspruta, roller eller pensel och låt torka in. Applicera tills ytan mättats och rinn uppstår. Efter två dagar är påväxten avdödad och kan med fördel tvättas bort med BEVARA Fasadtvätt, alternativt låter du avdödad påväxt avlägsnas med hjälp av väder och vind.
Tänk på att:
Undvik regn i samband med behandling och 1 – 2 dagar efter behandling. Undvik starkt solljus samt frostbelagda ytor. Skuggiga partier och norrsidor angrips först. Vid kraftig påväxt kan återupprepade behandlingar krävas. Påväxt av lav tar längre tid för naturen att avlägsna.
Varning:

Hudirriterande
Kategori 2

Förebyggande:
Använd skyddshandskar (nitrilgummi). Andningsskydd, partikelfilter P2 om dimbildning. Tänk på din personliga säkerhet, använd fallskydd vid arbete på hög höjd. Spruta aldrig mot vindriktningen.

Skyddsåtgärder:
Vid hudkontakt tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation sök läkarhjälp. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

Miljö och innehåll:

Biocidprodukt, produkten är skadlig för vattenlevande organismer. Rester av produkten skall lämnas för destruktion till lokal miljöstation. Övrig information, se säkerhetsdatablad.

UN nr:
VOC: <1%
Standarder: ISO 9001 och ISO 14001

Verksamma ämnen: Koncentration:
Alkylbenzyldimetylammoniumklorid <5%
2-fenylfenol <1%
Bruksanvisning (Högkoncentrat)
Dosering:
Spädes med 9 delar vatten vid normalbruk, men kan spädas med upp till 14 delar vatten vid lättare angrepp eller i förebyggande syfte. 1 liter brukslösning räcker till 4 – 8 m².
Gör så här:
Borsta och skrapa efter behov bort löst sittande påväxt, nedfallna löv etc. Applicera tills ytan mättats och rinn uppstår, låt torka in. Påväxt som alger, mögel och lav avdödas inom två dygn och nöts sedan bort med hjälp av väder och vind.
Tänk på att:
Undvik regn i samband med behandling och 1 – 2 dagar efter behandling. Undvik starkt solljus samt frostbelagda ytor. Vid kraftig påväxt kan återupprepade behandlingar krävas. Påväxt av lav tar längre tid för naturen att avlägsna. Skydda känsliga växter. Förvaras frostfritt.
Fara!:

Ögonirriterande Kategori 1
Hudirriterande Kategori 2
Akut toxicitet Kategori 4

Orsakar allvarliga ögonskador (H318)
Irriterar huden (H315)
Skadligt vid förtäring (H302)

Förebyggande:
Använd tätslutande skyddsglasögon. Ögonspolningsutrustning ska finnas nära hanteringen. Använd skyddshandskar (nitrilgummi). Andningsskydd partikelfilter P2 vid risk för dimbildning.

Skyddsåtgärder:
Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
Vid förtäring: Vid obehag, kontakta Giftinformationscentralen eller läkare.

Miljö och innehåll:

Biocidprodukt, produkten är skadlig för vattenlevande organismer. Rester av produkten skall lämnas för destruktion till lokal miljöstation. Övrig information, se säkerhetsdatablad.

UN nr:
VOC: <5%

Verksamma ämnen: Koncentration:
Alkylbenzyldimetylammoniumklorid 10% – 25%
2-propanol <5%
2-fenylfenol 1% – 5%